Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Pragniemy przypomnieć mieszkańcom naszego powiatu, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

 Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:

  1. NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
  2. PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.

 

 Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o zbyciu pojazdu.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

 

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się
u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Informujemy też, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji. Zawiadomienie, wraz z kopią dokumentu przenoszącego własność, można:

  1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki: /spgora/SkrytkaESP  
  2. przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Górze ul. Mickiewicza 1, 56 - 200 Góra.
  3. złożyć w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Górze ul. Mickiewicza 1, 56 - 200 Góra.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz