KARTA INFORMACYJNA (KM-47)

 


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

II. Wykaz wymaganych dokumentów


1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
a. projekt organizacji ruchu w co najmniej dwóch egzemplarzach,
b. opinia Komendanta Powiatowego Policji - nie dotyczy organizacji ruchu w całości dotyczących dróg gminnych oraz projektów uproszczonych,
c. opinia zarządu drogi - jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,
d. opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,
e. profil podłużny lub przekrój poprzeczny drogi – w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem,
f. dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej - w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem.

III. Opłaty


1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). ). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy

1. Zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Armii Polskiej 15, tel. 65 544 45 27
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 - 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie nie przysługuje odwołanie.

VII. Dodatkowe informacje


1. Jednostka wdrażająca organizację ruchu musi zawiadomić organ zarządzający ruchem oraz Komendanta Powiatowego Policji co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.
2. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi, niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, dopuszcza się możliwość przedstawienia projektu uproszczonego.
3. W uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może żądać złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
4. W przypadku różnych organów zarządzających ruchem na skrzyżowaniu dróg wymagana jest opinia organu właściwego dla drogi niższej kategorii.
5. W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii wymagana jest opinia organu zarządzającego ruchem na drogach objętych objazdem.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl