1.ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ 2.POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 


1.ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ
ZABEZPIECZENIE DOMU
WYPOSAŻENIE NA CZAS KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
Niewypały - amunicja - niewybuchy
Bezpiecznie z gazem
Powodzie
Pożary
Silne wiatry - huragany
Katastrofy budowlane
Katastrofy z udziałem środków toksycznych
Wypadek w elektrowni jądrowej
Terroryzm
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ
Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne - to katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszym województwie. Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna (silne wiatry), ale większość ciągle nas zaskakuje. Chociaż katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o którym się chętnie czyta, to jednak wskazane jest wiedzieć więcej na ich temat. Wiedza ta pomoże zrozumieć ewentualne zagrożenia i przygotować się na wypadek ich wystąpienia.

CO MOŻESZ ODCZUWAĆ W CZASIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Stan klęski na ogół nie trwa długo. Sytuacja szybko wraca do normy. Postaraj się przyzwyczaić do nowych, przymusowych okoliczności, nawet jeżeli jesteś poza miejscem zamieszkania. Szukaj pomocy u innych, jeżeli czujesz się zagrożony i zagubiony. Nie wahaj się pytać, jak długo będziesz przebywał w miejscu ewakuacji kiedy będziesz mógł wrócić do domu.

RODZINNY PLAN DZIAŁANIA NA CZAS KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W krajach Europy Zachodniej, a szczególnie w USA, rodziny zamieszkałe w rejonach zagrożeń opracowują rodzinne plany na wypadek ewentualnego zagrożenia. Celowym byłoby zastanowić się z całą rodziną nad następującymi zagadnieniami:
 jakie zagrożenia mogą was dotyczyć;
 co należy zrobić, aby być przygotowanym w razie wystąpienia katastrofy
 co robić w wypadku ogłoszenia ewakuacji;
 gdzie rodzina może spotkać się w razie niemożliwości spotkania w domu;
 gdzie rodzina może zebrać się po ogłoszeniu ewakuacji;
 gdzie dać znać o sobie, jeżeli w chwili katastrofy jesteś poza domem;
 należy się zorientować, kto z Twojego sąsiedztwa jest lekarzem lub posiada;
 inne szczególne umiejętności;
 właściwym byłoby przeszkolenie członków rodziny w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym.

ZABEZPIECZENIE DOMU


Możliwości zabezpieczenia domu są bardzo ograniczone i wiążą się z dużymi kosztami. Można jednak wykonać przedsięwzięcia profilaktyczne, które zmniejszą do minimum ryzyko strat. Do takich przedsięwzięć należą:
 przeniesienie wartościowych przedmiotów na strych lub wyższe piętra;
 zamontowanie tablic bezpieczników i liczników możliwie jak najwyżej;
 ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym;
 stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej.

WYPOSAŻENIE NA CZAS KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas klęsk żywiołowych.
Podczas katastrof może wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe jest też, że warunki uniemożliwią opuszczenie domu przez wiele dni. Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie tego trudnego okresu.
Wyposażenie powinno zawierać:
 żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie (witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) - zapas na okres 3-5 dni przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;
 wodę: należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę do utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna być odkażona, np. wybielaczem do prania o stężeniu 5,25 % w ilości 1 kropla na litr wody);
 odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór;
 apteczka pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże, w tym elastyczne; taśmy przylepne; nożyczki; chusta; termometr; środki aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany; mydło; rękawice gumowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;
 przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie, nóż wieloczynnościowy, zapałki, przybory do pisania, gwizdek, przybory do higieny, plastikowe pojemniki, papier toaletowy, przybory do szycia - zestaw powinien być spakowany i gotowy do zabrania.

Do uniwersalnych zasad zachowania się obywateli w sytuacjach zagrożeń, ułatwiających adaptację do trudnych warunków należą:
 szybkie działanie, ale bez paniki;
 ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;
 zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;
 udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;
 rozsądne korzystanie z zapasów;
 słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);
 w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania;
 wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.


Bezpiecznie z gazem


GAZ ZIEMNY (metan) GAZ BUTLOWY PŁYNNY (propan butan)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

nie trujący; nie trujący

cięższy od powietrza, zalega najniższe punkty lżejszy od powietrza, unosi się do góry;

bez zapachu zapach nieprzyjemny

, sztucznie nawaniany dla odbiorców

WYBUCHA WYBUCHA


CO ROBIĆ GDY ULATNIA SIĘ GAZ
• zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem;
• wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi;
• nie włączać i wyłączać światła i urządzeń iskrzących, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu;
• nie posługiwać się telefonem; powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną, policję; • zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy uszkodzony jest zawór butli;
• wietrzyć pomieszczenie otwierając okna i drzwi;
• nie włączać i wyłączać światła i urządzeń iskrzących, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu;
• nie posługiwać się telefonem;
• powiadomić specjalistę, który montował butlę gazową lub straż pożarną dla wydmuchania gazu zalegającego najniższe punkty pomieszczenia;


Niewypały - amunicja - niewybuchy

Pamiętaj:
1. Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny).
2. Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych niewypałach, bombach, pociskach, amunicji, granatach.
3. Zabezpiecz miejsce znaleziska, aby nie rzucało się w oczy osobom postronnym. Natychmiast powiadom o swoim "znalezisku" - wskaż miejsce:
• policję
• straż pożarna
• urząd gminy
• nauczyciela
• sołtysa
• księdza

ZAPOZNAJ swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane Tobie przykłady lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie). NIE LEKCEWAŻ NIEBEZPIECZEŃSTWA. LEKKOMYSLNOŚĆ I GŁUPOTA GROZI UTRAĄ ZDROWIA A NAWET ŻYCIA TWOJEGO LUB NAJBLIŻSZYCH.


PATROL SAPERSKI
– Jednostka Wojskowa Nr 3284, ul. Wojska Polskiego 58 tel. 768364953, 768364303 /oficer inspekcyjny/

PROCEDURA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA I NISZCZENIA
PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
W POWIECIE GÓROWSKIM.

Tereny oczyszcza się z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych po nadesłaniu zgłoszenia od:
terenowej administracji rządowej, samorządowej,
Policji,
Państwowej Straży Pożarnej
o wykryciu i miejscu ich znajdowania się.

Organa administracji:
1. przyjmują zgłoszenia od ludności cywilnej, instytucji, jednostek gospodarczych, zakładów pracy;
2. sprawdzają czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zabezpieczając miejsce,
3. oceniają stopień zagrożenia bezpośredniego dla otoczenia
4. powiadamiają Jednostkę Wojskową.
Organa administracji samorządowej przekazując zgłoszenie /zawiadomienie/ powinny podać:
dokładne miejsce wykrycia przedmiotu,
 dwa adresy osób mogących wskazać miejsc znajdowania się przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych,
informacja o ewentualnych wypadkach powstałych w skutek ich wybuchu.
Również należy powiadomić Jednostkę Wojskową o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów.
W przypadku braku możliwości wskazania zgłoszonego przedmiotu niebezpiecznego przez przedstawiciela administracji samorządowej należy zobowiązać osobę zgłaszającą do wskazania tego miejsca.
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych i wszędzie tam gdzie stanowią one szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi i mogą powodować wstrzymanie, nauki jak również na terenie prowadzonych prac budowlanych, drogowych, na trenie, zakładów, szkół.
Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.
W razie wykrycia przedmiotów niebezpiecznych określonych jako pilne, organa administracji samorządowej niezwłocznie zabezpieczają te przedmioty przez ich ogrodzenie oraz ustanawiają nad nimi nadzór do czasu usunięci i ich przez minerski patrol oczyszczania.
W związku z powyższym proszę o udzielenie minerskiemu patrolowi oczyszczania wszelkiej pomocy, która powinna się wyrażać:
w zabezpieczaniu miejsca, w który znaleziono przedmioty wybuchowe lub niebezpieczne do czasu przybycia specjalistów wojskowych;
w wyznaczeniu i rejonów (miejsc) do niszczenia znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
w ułatwieniu minerskiemu patrolowi oczyszczania pracy związanej z unieszkodliwieniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz udzieleniu im niezbędnej pomocy w zakresie sprzętu,
środków transportu,
siły roboczej,
 łączności,
prac porządkowo - ochronnych;
W przypadku braku potwierdzenia realizacji zgłoszenia pieczęcią urzędową na protokole oczyszczania terenu (np. dzień wolny od pracy) przedstawiciel administracji samorządowej składa na protokole; czytelny podpis z podaniem stanowiska i nazwy instytucji jaką prezentuje.
Kluczową sprawą jest współpraca na wysokim poziomie w tym zakresie zwłaszcza z przedstawicielami urzędów gmin, a przede wszystkim zrozumienie iż działanie minerskiego patrolu oczyszczania jest podyktowane niesieniem pomocy ludności cywilnej w sytuacjach zagrożenia przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi i niejednokrotnie ratuje ludzkie życie.Powodzie

Czy wiesz że:
1. Powódź to jedno z najczęściej występujących, naturalnych niebezpieczeństw.
2. Powódź może wystąpić, gdy przez kilka dni padają silne, deszcze. Wówczas te masy wód wpływają do cieków wodnych, rzek, kanałów melioracyjnych itp. Wówczas poziom wód podnosi się do stanów niebezpiecznych i grozi wystąpieniem poprzez wały lub inne urządzenia melioracyjne lub ochronne,
3. Zjawisko to może mieć miejsce o każdej porze roku.
4. Oprócz powodzi spowodowanej opadami może również dojść do powodzi powodowanych takimi czynnikami jak: szybkie, gwałtowne topnienie śniegów, tworzenie się zatorów lodowych lub duże przybory wód spływających z gór.
5. Najgroźniejsze powodzie mogą mieć miejsce wówczas, gdy wyżej wymienione czynniki powodziotwórcze nałożą się na siebie, wystąpią wszystkie z nich lub część jednocześnie.

Przygotuj sie do powodzi zanim ona nastąpi:
1. Poznaj terminy o zagrożeniu powodziowym:
• stan zagrożenia powodziowego w twoim miejscu zamieszkania,
• pogotowie przeciwpowodziowe,
• alarm przeciwpowodziowy,
• ewakuacja powodziowa,
• sygnały używane w czasie narastania powodziowego.
Dowiedz się o tym od swoich władz lokalnych tj. w swoim urzędzie gminy, miasta, miasta i gminy.
2. W czasie zagrożenia powodzią radioodbiornik ustaw na programy lokalne i słuchaj komunikatów do których dostosuj postępowanie. zapisz sobie częstotliwości lokalnych i miejscowych rozgłośni radiowych.

UWAGA
1. Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków powodzi.
2. Zapoznaj się w swoim urzędzie gminy, miasta, miasta i gminy:
• jakie zagrożenie może wystąpić w twoim miejscu zamieszkania
• jak zorganizowana jest ewakuacja ludzi i zwierząt gospodarskich
• jakie są drogi ewakuacji, gdzie są miejsca przyjęć ludzi i zwierząt
• jakie sposoby (metody) alarmowania będą zastosowane podczas powodzi np. syreny, dzwony kościelne, komunikaty radiowe lub inne sygnały
• kto jest wyznaczony do pomocy przy załadunku zwierząt hodowlanych na środki transportu do ewakuacji.
3. Przekaż rodzinie jak ma się zachować na wypadek zagrożenia powodzią:
• gdzie i jak ma się ewakuować,
• zrób listę telefonów i adresów rodziny, gdzie możesz szukać pomocy lub będzie to "puszka kontaktowa"
• pokaż gdzie się znajdują główne wyłączniki instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej,
• jak zabezpieczyć mieszkanie, dom i obejście przed powodzią i grabieżą.
4. Przygotuj zestaw rzeczy przydatnych w czasie ewakuacji do 30-50 kg na osobę, takie jak:
• śpiwory, koce
• dokumenty, wartościowe rzeczy
• zapasowe ubranie, buty
• zestaw apteczny pierwszej pomocy, apteczka samochodowa
• zapas żywności na 3 doby
• zestaw sztućców
• zapas paszy dla zwierząt gospodarskich na 3 doby. Dla pozostające go w gospodarstwie:
• przenieś zapasy żywności i pasz na górne kondygnacje
• zgromadź zapasy wody pitnej
• przygotuj flagi koloru: białego, czerwonego i niebieskiego
• przygotuj pozostawione bydło do ewakuacji na wyżej położone miejsca
• przygotuj zapasowe źródło oświetlenia i radioodbiornik bateryjny
5. Porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji- wybierz, wytypuj najwartościowsze sztuki.
6. Za pośrednictwem rozgłośni radiowych oraz miejscowych telewizji kablowych będą podawane komunikaty związane z powodzią, prowadzonymi akcjami ratunkowymi przeciwpowodziowymi, o ewakuacji i innych przedsięwzięciach wykonywanych w danej sytuacji. działaj zgodnie z treścią tych komunikatów.

Co należy robić w czasie zagrożenia powodzią:
1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny, miejsca. Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w miarę możliwości ewakuuj się sam (ewakuacja samorzutna), pamiętaj o uzyskaniu zgody od terenowej administracji samorządowej. Ewakuuj się zgodnie z wytycznymi władz lub służb przeciwpowodziowych gmin.
2. Jeżeli władze lokalne ogłoszą ostrzeżenie powodziowe i przewidziany jesteś do ewakuacji kierowanej, bądź przygotowany wraz z rodziną do ewakuacji. Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji.
3. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe rzeczy na wyższe pietra domu. Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego aby nie popłynęły.
4. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową, wodociągową.
5. W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą po wcześniejszym wysterylizowaniu płynami typu: ACE, Bielinka,.
6. Napełnij zbiornik samochodu, ciągnika paliwem.
7. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute, skażone.
8. Nie chodź na obszarach zalanych wodą, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
9. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
10. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
11. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
12. Jeżeli zostanie wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych, np. do układania lub wypełniania worków z piaskiem, pomagaj - od tego zależy bezpieczeństwo twojego gospodarstwa.
13. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Uwaga! Zostałeś w gospodarstwie- potrzebujesz pomocy. Wywieś flagę o następującym kolorze:

BIAŁA - potrzeba ewakuacji
CZERWONA - potrzeba żywności i wody
NIEBIESKA - potrzeba pomocy medycznej

KAŻDY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO BYCIA SAMOWYSTARCZALNYM NA OKRES 3 DNI I ZDOLNYM DO POMOCY SOBIE I INNYM.

Co należy robić po powodzi:
1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. benzyną, ropą lub innymi produktami ropopochodnymi, różnymi nieczystościami, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
2. Bądź ostrożny gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu, ciągnika czy innego pojazdu.
3. Miej zawsze włączone radio bateryjne w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego. Słuchanie radia pomaga też rozładować stres związany z zaistniałą sytuacją.
4. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
5. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
6. Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
7. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
8. Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
9. Dopilnuj, aby instalacje domowe elektryczne, gazowe i wodno- kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
10. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami.


Pożary

Zasady bezpieczeństwa pożarowego:
1. W miarę możliwości:
• zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów, pożaru i eksploatuj je zgodnie z instrukcja,
• zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.
2. Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 Straży Pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.
3. Określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacyjne oraz zapoznaj z nimi domowników, a nawet przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacyjne.
4. Poinstruuj rodzinę jak należy się przemieszczać blisko przy podłodze w czasie ucieczki z miejsc objętych pożarem.
5. Nie dopuszczaj do nagromadzenia się stert starych gazet i czasopism w domu i obejściu oraz utrzymuj czystość pomieszczeń.
6. Sprawdź instalację elektryczną, czy nie jest wadliwa. Nie naprawiaj bezpiecznika drutem.
7. Sprawdź przedłużacz i gniazdka oraz domowe urządzenia elektryczne (odbiorniki energii).
8. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Nie włączaj kilku odbiorników do jednego gniazdka. Używaj rozgałęźników zaopatrzonych w bezpieczniki w celu uniknięcia iskrzenia i krótkich spięć.
9. Nie używaj nigdy benzyny, ropy, nafty oraz innych paliw i podobnych materiałów wewnątrz budynków - przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach.
10. Nigdy nie pal w pobliżu paliw płynnych.
11. Po użyciu usuń wszelkie nasączone palnymi cieczami szmaty i materiały.
12. Skontroluj domowe źródła ogrzewania, czy nie są uszkodzone lub wadliwe, czy są czyste i działają dobrze, czy przewody kominowe, paleniska i piece są sprawne. Wezwij kominiarza.
13. Zachowuj ostrożność, gdy używasz zastępczych źródeł ogrzewania jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyk naftowy, drewno i węgiel (piecyki na drewno i węgiel):
• upewnij się czy wentylacja zewnętrzna jest właściwa,
• umieszczaj grzejniki nie bliżej niż 15 cm od materiałów palnych,
• sprawdź czy podłoga i pobliski fragment ściany są dobrze izolowane,
• używaj odpowiedniego paliwa, właściwego dla danego piecyka zgodnie z instrukcją producenta,
• gromadź popiół w metalowych pojemnikach w oddaleniu od budynków,
• dopilnuj, by otwarty ogień nie dotykał materiałów ścian i materiałów palnych (firany, zasłony, kotary, meble, i inne),
• zainstaluj niepalny ekran przed frontem paleniska kominka.
14. Upewnij się czy izolacja domowa nie dotyka przewodów elektrycznych.
15. Poznaj sam i zapoznaj rodzinę z położeniem głównych wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników elektrycznych, zaworu instalacji gazowej oraz jak je wyłączyć w razie wypadku. Jeśli z jakiegoś powodu wyłączyłeś główny wyłącznik gazu, w razie potrzeby ponownego jego włączenia, wezwij pracowników zakładu gazowniczego.

Co robić w czasie pożaru:
1. Używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru
• Nigdy nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
• jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz ugasić ogień, zabierz wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną.
2. Nigdy nie gaś urządzeń elektrycznych wodą. Używaj tylko i wyłącznie gaśnic przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych.
3. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni, ugaś solą kuchenną lub sodą do pieczenia (oczyszczoną) albo przykryj naczynie przykrywką o ile ogień powstał w naczyniu (np. garnku, patelni itp.).
4. Gdy zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia., ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.
5. Śpij przy drzwiach zamkniętych. Gdy Cię obudzi sygnał pożaru, np. Dźwięk wykrywacza dymów, swąd dymu czy inne objawy, zbadaj drzwi zanim je otworzysz.
• Jeżeli drzwi są zimne, wyjdź natychmiast w gotowości do czołgania się,
• Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Powietrze jest bardziej czyste i chłodne przy podłodze.
• Jeśli drzwi są gorące uciekaj przez okno.
• Jeśli nie możesz uciec, trzymaj białe lub jasne prześcieradło (obrus itp.) w oknie, wzywaj w ten sposób na pomoc strażaków (ratowników).
Co robić po pożarze:
1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby (władze, straż) nie stwierdzą, że jest bezpieczny.
2. Jeśli wchodzisz do osłabionego przez pożar budynku, uważaj na oznaki dymu i gorąca.
3. Nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka. Nie podłączaj żadnych urządzeń elektrycznych zanim zostaniesz upewniony przez elektryka, że jest to bezpieczne. Zleć tę czynność fachowcom.
4. Zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowania) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
5. Bądź w kontakcie z władzami gminy oraz organizacjami pomagającymi poszkodowanym, gdyż możesz potrzebować żywności, lekarstw, odzieży czy miejsca do spania.
6. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
7. Jeśli jesteś najemcą lub dzierżawcą, powiadom właściciela.
8. Zabezpiecz osobiste przedmioty lub przenieś je na inne miejsce.
9. Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
10. Jeżeli sejf lub metalowa, masywna skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza skrzyni lub sejfu może spowodować zapalenie się zawartości.
11. Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy dom opuścić.
• Powiadom policję o konieczności opuszczenia domu, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę.
• Zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
12. O fakcie opuszczenia mieszkania (domu) poinformuj krewnych, przyjaciół, straż pożarną, policję, zakład pracy, szkołę oraz inne instytucje i osoby związane współpracą i interesami z Tobą.

Silne wiatry - huragany

Przed wystąpieniem zagrożenia:
1. Zabezpiecz swoje mieszkanie /dom/:
• zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
• upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku,
• zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
• usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom.
2. Zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne /baterie do latarek i odbiorników radiowych/, świece, lampy naftowe wraz z zapasem nafty.
3. Przygotuj rzeczy, które mogą być przydatne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy.
4. Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

W czasie trwania zagrożenia:
1. Nie wychodź z domu, jeśli nie musisz.
2. Włącz radio lub telewizor w celu śledzenia informacji meteorologicznych i informacji o sytuacji.
3. Postępuj według wskazań określonych w komunikatach.
4. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji, weź ze sobą podręczny bagaż najpotrzebniejszych rzeczy.
5. Opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną i gaz, zamknij dopływ wody, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom i zabudowania gospodarcze przed złodziejami.

O WSZYSTKICH ZDARZENIACH MAJĄCYCH ISTOTNE ZNACZENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI INFORMUJ:
• służby dyżurne Straży Pożarnej,
• Policję,
• pogotowie energetyczne,
• pogotowie gazowe.


Katastrofy budowlane

Najczęściej katastrofy budowlane powodowane są:
- wybuchami gazu w instalacjach budynku lub nagromadzeniem gazuw niektórych pomieszczeniach,
- obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementówkonstrukcyjnych budynków.

Co robić na wypadek katastrofy budowlanej:
1. Przed każdym opuszczeniem domu (mieszkania) sprawdź, czy instalacja gazowa jest wyłączona.
2. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej twojego budynku i trwania zagrożenia jego skutkami:
• wyłącz instalację elektryczną (w miarę możliwości),
• wyłącz instalację gazową,
• zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność na trzy dni, koce, odzież, pieniądze, o ile jest to możliwe.
3. Opuść dom (mieszkanie), a przy wychodzeniu zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na stropy, klatki schodowe.
4. Opuszczając dom zabierz wszystkich domowników.
5. O ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno o ile jest to możliwe lub przez okna sąsiadów,
• słuchaj komunikatów i poleceń służb ratowniczych i postępuj według ich wskazań
• o ile nie masz możliwości opuszczenia domu (mieszkania) wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus (itp.) jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.
6. Gdy opuściłeś mieszkanie (dom) powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy jeszcze zostali w pomieszczeniach budynku
7. Poinformuj również służby ratownicze o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, w szkole itp.).
8. Katastrofie budowlanej może towarzyszyć pożar
• wówczas zachowuj się i działaj jak w czasie pożaru.
9. Po opuszczeniu budynku:
• o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej,
• zgłoś swoje potrzeby o punktu pomocy społecznej lub władz terenowych.
10. Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom.
11. Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku (mieszkania) bez zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne.
12. O ile miałeś budynek (mieszkanie) ubezpieczone, powiadom firmę ubezpieczeniową.
13. Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz gminy (miasta, miasta i gminy).
14. Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.Katastrofy z udziałem środków toksycznych

1. Jesteś świadkiem wypadku z udziałem TSP - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj istotne dane:
• miejsce zdarzenia
• charakter zdarzenia ZAPAMIĘTAJ: pojazdy samochodowe- cysterny przewożące niebezpieczne /TSP/ są oznakowane żółtymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i z przodu pojazdu w następujący sposób: np. benzyny- paliwa silnikowe
33 - nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa
1203 - nr substancji wg wykazu ONZ
• podaj swoje dane
2. Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.
3. Idź w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru - szybko wydostaniesz się ze strefy skażenia.
4. Chroń swoje drogi oddechowe, oczy - wykonaj filtr z dostępnych ci materiałów (szalik, ręcznik, połą kurtki czy płaszcza), zasłoń oczy.
5. Jeśli jesteś w samochodzie zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną- staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
6. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu- radio, TV, megafony.

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że toksyczne środki przemysłowe przenikną do twojego domu to:
1. Włącz radio i stosuj się do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze).
2. Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł, wypełniając wszelkie otwory pakułami, gazą itp.
3. Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.
4. Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem udaj się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń na niskich kondygnacjach.
5. Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.
6. Dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos, weź prysznic. W obu przypadkach:
JEŚLI UZNASZ, ŻE ULEGŁEŚ SKAŻENIU - SKORZYSTAJ Z POMOCY LEKARZA


Wypadek w elektrowni jądrowej

Co robić po wiadomości o wypadku w elektrowni
1. Zachowaj spokój.
• nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie niebezpieczny,
• wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu /elektrowni atomowej/ i nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych.
2. Uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję krajową lub o zasięgu lokalnym. Komunikaty określą charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz jego zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się -wykonaj zalecenia wynikające z komunikatów - bądź gotowy do szczepień swoich dzieci do lat 12.
3. Jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji wykonaj je niezwłocznie, według zaleceń władz /służb ratowniczych/.
4. W wypadku nie podjęcia decyzji o ewakuacji, pozostań w domu:
• zamknij okna i drzwi,
• wyłącz wentylatory i zabezpiecz inne otwory w mieszkaniu /budynku/,
• miej przy sobie cały czas włączone bateryjne radio,
• jeśli musisz wyjść na zewnątrz okryj nos i usta chusteczką, tamponem itp.
5. Ukryj inwentarz i nakarm go przechowaną w zamknięciu paszą.
6. Nie używaj telefonu jeśli nie jest to konieczne. linie telefoniczne są niezbędne dla akcji ratowniczej.
7. Jeśli byłeś na zewnątrz budynku weź prysznic, zmień buty i odzież, schowaj używane rzeczy do plastikowej torby /worka/.
8. Przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce:
• niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz.
9. Dalej postępuj zgodnie z reżimem postępowania określonym przez władze /służby ratownicze/ do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.
Zagrożenia radiacyjne w powiecie górowskim
Zagrożenie radiacyjne powiatu w związku z brakiem na terytorium Polski elektrowni jądrowych stwarzają elektrownie rozmieszczone poza jej granicami. Najbliżej granicy województwa zlokalizowane są elektrownie w Czechach i na Słowacji, Litwie, Białorusi i Ukrainie:
Nie można wykluczyć awarii elektrowni położonych w dalszej odległości od granic województwa:
• 22 elektrownie na terenie Niemiec,
• 4 elektrownie w Holandii,,
• 4 elektrownie w Belgii,
• 1 elektrownia w Danii,
• szczególne zagrożenie stanowią elektrownie na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy, w których technologie budowy i wytwarzania energii są przestarzałe.


Terroryzm

Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu. Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.

Możesz przygotować się na atak terrorystyczny, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:
• bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych,
• w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności. Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,
• zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,
• zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia. Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu

2.POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
1. Zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego jest:
• pełnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności
• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
• realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
• dokonywanie wstępnej analizy sytuacji oraz powiadamianie Starosty;
• przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów dla samorządów terytorialnych oraz środków masowego przekazu;
• przekazywanie informacji o zdarzeniach do CZK Wojewody
2. W sytuacjach kryzysowych:
• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
• dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
• śledzenie przebiegu prowadzonych przez władze samorządowe akcji ratunkowych o małym zasięgu;
• zbieranie informacji o rozwoju sytuacji, przetwarzanie jej i przekazywanie do poszczególnych grup roboczych;
• przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodnie z decyzją szefa grupy do wykonawców (instytucji), przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lub materiałowe;
• nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców;

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę.
Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu następujące zadania: zadania:
• ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
• przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie reagowania kryzysowego;
• przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
• opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego;
W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:
• osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatowych;
• przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych;
• inne osoby zaproszone przez starostę;
• powołani przez starostę eksperci.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl